Στό προηγούμενο- 1ο τεῦχος μας – κάναμε λόγο γιά κάποιες κινήσεις ἐσωτερισμοῦ μέ οἰκολογικό προσωπεῖο, ὅπως ἡ ὁμάδα- ἐν δυνάμει οἰκοκοινότητα- Free and Real (Ἐλεύθεροι καί Ἀληθινοί) πού ἀναπτύσσεται σιγά- σιγά στόν Ἅγιο Λουτρῶν Αἰδηψοῦ. Στό παρόν φυλλάδιο θά παρουσιάσουμε πιό ἀναλυτικά τά «πιστεύω» τῆς ὁμάδας αὐτῆς καί θά δοῦμε πῶς αὐτή συνδέεται μέ τή νεοεποχίτικη κίνηση τοῦ ,ἀσυμβίβαστου μέ τήν Ὀρθοδοξία, Ἐσωτερισμοῦ.

Κατ’ ἀρχάς, πρέπει νά σημειωθεῖ πώς ὁ Ἐσωτερισμός εἶναι ἀσυμβίβαστος ὄχι μόνο μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή, ἀλλά καί γενικότερα μέ τήν ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ. Εἶναι εἶδος ἀποκρυφισμοῦ μέ θεοσοφικές προεκτάσεις πού ὑποστηρίζει ὅτι οἱ διδασκαλίες καί τεχνικές πού ἀσκοῦν οἱ Μύστες-γκουρού γίνονται ἀντιληπτές καί κατανοητές μόνο ἀπό ἕναν «ἐσωτερικό» κύκλο ἀνθρώπων- μυημένων- καί ὄχι ἀπό τούς πολλούς.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, τό φυλλάδιο αὐτό ἀποτελεῖ,
πλέον, αὐτοτελές τμῆμα τοῦ γνωστοῦ ἐνοριακοῦ μας φυλλαδίου «Ἄμπελος Εὐκληματοῦσα» καί εἰδικά τῆς ἀντιαιρετικῆς σειρᾶς «Βλέπετε μή πλανηθῆτε».
Ὁ τίτλος «πλανῶντες καί πλανώμενοι» προέρχεται ἀπό τό χωρίο Β’ Τιμ. 3, 13. Στήν ἑρμηνεία τοῦ Τρεμπέλα (Ὑπόμνημα εἰς τάς ἐπιστολάς τῆς Καινῆς Διαθήκης, Τόμος Β’, Ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 1993, σελ. 414-415), διαβάζουμε σχετική διευκρίνιση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Πατρός Ζιγαβηνοῦ σύμφωνα μέ τήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι πλανῶνται εἴτε ὑπό τῶν δαιμόνων εἴτε ὑπό ἄλλων διδασκάλων. Αὐτό ἀκριβῶς θά ἐπισημάνουμε μέ τό φυλλάδιο αὐτό. Τίς διάφορες πλᾶνες τῶν δαιμόνων ἀλλά καί τῶν πλανεμένων «διδασκάλων» πού παρασύρουν ἀνθρώπους στόν ὄλεθρο τῶν ψυχολεθρίων αἱρέσεων, σεκτῶν καί παραθρησκειῶν.
Μέ τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ μας καί τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου ξεκινοῦμε τήν προσπάθεια αὐτή.